Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/11/2010 8:55:26 AM
CZYTANIA NA 11 LIPCA

XV niedziela zwykła

(Pwt 30,10-14)
Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego,
przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa;
jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej
duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych
możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by
można było powiedzieć: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a
będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było
powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy
słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych
ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.

(Ps 69,14.17.30-31.36ab.37)
REFREN: Ożyje serce szukających Boga

Lecz ja, Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;
niech pomoc Twa, Boże mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego,
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

(Kol 1,15-20)
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec
każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w
niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony,
czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla
Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma
istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego
znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

(J 13,34)
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was
umiłowałem.

(Łk 10,25-37)
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał:
Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu
odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz
miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus
rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on,
chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus
nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do
Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze
rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem
przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita,
gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin,
będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył
się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i
winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował
go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o
nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał.
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który
wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie.
Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!Komentarz


Słowo Twoje, Panie, niech będzie w mych ustach i w moim sercu, bym je mógł
wypełnić (Pwt 30, 14)

Prawo Boga jest osią, wokół której obraca się dzisiejsza liturgia.
"Będziesz słuchał głosu Boga swego, Pana, przestrzegając Jego poleceń i
postanowień" (Pwt 30, 10). Bóg nie pozostał obcy życiu człowieka, lecz
pochylił się nad nim, zawarł z nim przymierze i objawił mu swoją wolę w
prawie. Nie jest to prawo oderwane, nałożone jedynie z zewnątrz, lecz
zapisane w sercu człowieka od pierwszej chwili jego stworzenia; prawo więc
zgodne z jego naturą, odpowiadające istotnym jego wymaganiom, zdolne
zaprowadzić go do pełnego urzeczywistnienia siebie według celu, jaki Bóg
mu wyznaczył. "Polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza
twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem... Owszem, słowo to jest
bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł
wypełnić" (tamże 11, 14). Słowo to stało się następnie na pojęcie bliskie
człowiekowi, gdy przedwieczne Słowo Boga stało się ciałem i przyszło
rozpiąć namiot wśród ludzi, odsłaniając im jak najdoskonalej wolę Bożą
wyrażoną w przykazaniach i nauczając ich doskonale wypełniać je.

Ewangelia z dnia (Łk 10, 25-37) ukazuje właśnie Jezusa na rozmowie z
uczonym w prawie na temat największego przykazania: miłości względem Boga
i bliźniego. Uczony pytał Mistrza nie po to, by się czegoś nauczyć, lecz
"by Go wystawić na próbę" (tamże 25) i tak kończy swoje pytanie: "A kto
jest moim bliźnim?" (tamże 29). Jezus nie daje żadnego określenia, lecz
opowiada historię pewnego nieszczęśliwca, który dostał się w ręce zbójców,
został ograbiony i pozostawiony na pół żywy na drodze. Dwóch nieznajomych
przechodzi obok - kapłan i lewita - widzą go, lecz przechodzą dalej, nie
zatroszczywszy się o niego; dopiero pewien Samarytanin wzrusza się,
zatrzymuje i udziela mu pomocy. Wniosek jest jasny: nie należy czynić
różnic ani z racji wyznania, ani narodowości, nie należy też odróżniać
przyjaciół od nieprzyjaciół; każdy człowiek potrzebujący pomocy jest
"bliźnim" i powinien być miłowany tak jak każdy miłuje samego siebie.
Owszem, jest jeszcze coś więcej: przypowieść przymusza niejako uczonego w
prawie, aby uznał, że samo prawo zostało spełnione nie przez ludzi, którzy
je dobrze znali - jak kapłan i lewita - lecz przez Samarytanina, którego
Żydzi uważali za niewierzącego i grzesznika. On to właśnie zostaje ukazany
jako wzór temu, który w swej mentalności faryzejskiej uważa się za
sprawiedliwego, bezgrzesznego, przestrzegającego prawa. "Idź, i ty czyń
podobnie" (tamże 37), mówi Jezus. Niewiele znaczy znać doskonale
moralność, rozprawiać i filozofować o niej, kiedy nie umie się wypełniać
podstawowych obowiązków w wypadkach tak jasnych i naglących, jak ów
ukazany w przypowieści. Kto ma serce twarde, kto jest egoistą, zawsze
znajdzie niezliczone wymówki, by uwolnić się od pomocy bliźniemu, przede
wszystkim gdy wymaga ona trudu i ofiary.

Drugie czytanie (Kol 1, 15-20) porusza inny temat, wysławia wielkość
Chrystusa: jego bezwzględny prymat nad wszystkimi istotami stworzonymi
"przez Niego" i dla Niego (tamże 16), Jego władzę nad ludźmi pojednanymi z
Bogiem przez Niego i odkupionymi "przez krew Jego krzyża" (tamże 20).
Tekst można tak powiązać z dzisiejszą ewangelią: Jezus, który jest
"obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia", pragnie
być poznany i miłowany przez ludzi w obrazie widzialnym tak nikłym, jakim
jest bliźni. "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40); to tak, jakby się mówiło,
że chrześcijanin powinien miłować bliźniego nie tylko jak siebie samego,
lecz tak, jak obowiązany jest miłować swojego Pana.

- O Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli powrócić
na prawą drogę; tym wszystkim, którzy uznają się za chrześcijan, udziel
łaski, aby odrzucali to wszystko, co jest przeciwne temu imieniu, a szli
za tym, co jest z nim zgodne (Mszał Polski: kolekta).

- O miłości, Ty jesteś tą słodką i świętą więzią, jaka wiąże dusze ze
swoim Stwórcą: ty wiążesz Boga w człowieku, a człowieka w Bogu. O miłości
niewysłowiona, ty trzymałaś zranionego i przygwożdżonego Boga-Człowieka na
najświętszym drzewie krzyża; ty godzisz powaśnionych, jednoczysz
rozdzielonych, wzbogacasz ubogich w cnotę, bo udzielasz im życia i
wszystkich cnót. Dajesz pokój i niszczysz wojny; udzielasz cierpliwości,
męstwa i długiej wytrwałości w każdym dobrym i świętym działaniu: nie
trudzisz się nigdy i nigdy nie oddalasz od miłości Boga i bliźniego, ani
wskutek kary, ani cierpienia, ani krzywdy, ani obelg, ani wzgardy. Ty
rozszerzasz serce, które przyjmuje w siebie przyjaciół i nieprzyjaciół, i
każde stworzenie, ponieważ przejęło się uczuciami Chrystusa i idzie za
Nim.

O Chryste, słodki Jezu, udziel mi tej niewysłowionej miłości, abym była
wytrwała i nigdy nie cofała się, bowiem ten, kto posiada miłość, opiera
się na Tobie, żywym kamieniu, to znaczy nauczył się od Ciebie miłować
swego Stwórcę, idąc Twoimi śladami. W Tobie odczytuję regułę i naukę,
jakiej powinnam się trzymać, Ty bowiem jesteś drogą, prawdą i życiem:
czytając więc w Tobie, który jesteś księgą życia, będę postępować drogą
prostą, będę mogła oddać się jedynie miłości Boga i zbawieniu mojego
bliźniego (zob. św. Katarzyna ze Sieny).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. II, str. 392

>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/11/2010 9:05:19 AM
Dziś niedziela....DZIEŃ PAŃSKI..ja osobiście,lubię go spędzić tak,by być bliżej Boga,gdyż to dzień poświęcony,właśnie Jemu....więc poranna Msza Św..żeby tą niedzielę zacząć z Bogiem,..później jakoś lepiej się ona -układa-...i czuje się tą uroczystą atmosferę dnia...staram się tez elegancko ubrać jednak nie po to,by wzbudzać zazdrość haa,ale by mocniej czuć,ten dzień,a Bogu w Kościele okazać szacunek...wszak naszym strojem,wyrażamy stosunek do drugiej osoby...tu Boga...I poza tym staram się,by ten dzień był inny od pozostałych...więc nie sprzątam, itd...ale staram się go celebrować....na różne sposoby...
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/11/2010 9:11:43 AM
--
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/12/2010 8:59:59 AM
CZYTANIA NA 12 LIPCA

(Iz 1,11-17)

Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów
i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. Gdy
przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście
wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe
Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych
zebrań... Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą
waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się
je znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet
mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie
się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o
sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w
obronie wdowy stawajcie!

(Ps 50,7-8.16-17.21.23)
REFREN: Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi

"Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu.
Nie oskarżam cię za twe ofiary,
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną".

"Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności,
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynienia, ten cześć Mi oddaje,
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie".

(Mt 10,40)
Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa; a kto przyjmuje Chrystusa,
przyjmuje Ojca, który Go posłał.

(Mt 10,34-11,1)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój
przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo
przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową;
i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a
idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci
je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje,
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto
przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego
otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim
uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach.Komentarz

Trudne są słowa dzisiejszej Ewangelii. Jezus zapowiada, że nie przyniósł
pokoju, ale miecz i że przyszedł poróżnić ojca z synem, matkę z córką,
synową z teściową. Prawdziwość tych słów poświadczyło wielu męczenników,
m.in. dzisiejszy patron - św. Bruno z Kwerfurtu, biskup, który na początku
XI wieku głosił na naszych ziemiach Ewangelię. A jednak także te trudne
słowa są prawdziwie "dobrą nowiną". Jezus chce, aby kochano Go bardziej
niż ojca, matkę... Postawa, której się domaga, nie jest łatwa, ale pozwala
nam naszych bliskich i każdego innego człowieka naprawdę - to znaczy
miłością, która czerpie z jedynego Bożego źródła.

Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 51

----------------------------------------
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/12/2010 9:03:20 AM
A oto piosenka...
>>>>
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced