Menuerror This forum is not active, and new posts may not be made in it.
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/13/2010 8:24:58 AM
CZYTANIA NA 13 LIPCA


Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

(Iz 7,1-9)
Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin,
król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw
Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I
przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: Aram stanął obozem w Efraimie!
Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa
w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój
synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola
Folusznika, i powiesz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!...
Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków
dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna
Remaliasza: dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili
twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla
siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela! Tak mówi Pan Bóg: Nic z
tego - nie stanie się tak! Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową
Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn
Remaliasza; ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany
przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.

(Ps 48,2-8)
REFREN: Bóg swoje miasto umacnia na wieki

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.

Góra Syjon, kres północy,
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach
okazał się twierdzą obronną.

Oto połączyli się królowie
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
zmieszali się i uciekli.

Chwyciło ich drżenie
jak ból rodzącą kobietę,
jak wiatr ze wschodu,
który druzgoce okręty z Tarszisz.

(Ps 95,8ab)
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

(Mt 11,20-24)
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się
dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain! Biada tobie,
Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się
dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam
wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum,
czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w
Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia
dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień
sądu niż tobie.Komentarz

Podziwiamy dzisiejszych patronów - świętych pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta (X/XI) - za ich wytrwałą surowość życia, wypełnionego pokuta i
umartwieniem. Są oni pierwszymi kanonizowanymi Polakami. Przypominają oni
nam, współczesnym ludziom - zabieganym, dążącym do wygody, przyjemności,
że tylko czyste serce może dojrzeć Boga i Jego łaskawość, a nie rozpozna
Go serce obciążone chaosem i gonitwą. Święci Andrzej i Benedykt rozpoznali
Boga i pragnęli tak żyć, aby nie stracić Go z oczu.

Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 55

----------------------------------------Naszym zadaniem jest słuchanie Słowa Bożego i nawracanie...
Trzeba rozważać Chrystusowe słowa i czyny. Wtedy nastąpi w naszym sercu prawdziwe nawrócenie.
Bóg bogaty w miłosierdzie nieustannie daje każdemu z nas szansę nawrócenia. On nie zniechęca się naszymi upadkami i niewiernościami. Starajmy się tę szanse jak najlepiej wykorzystywać, abyśmy nigdy nie usłyszeli Jezusowego Biada.”-kś.J.Augystonowicz
>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/14/2010 6:56:53 AM
CZYTANIA NA 14 LIPCA


(Iz 10,5-7.13-16)
To mówi Pan: Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej
zapalczywości! Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu, aby
lud, na który się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na
zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce
jego nie tak będzie rozumiało: bo w jego umyśle plan zniszczenia i
wycięcia w pień narodów bez liku. Powiedział bowiem: Działałem siłą mej
ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i
rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. Ręka moja
odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka,
tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem,
nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec
drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać
tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest
z drewna. Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod
jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.

(Ps 94,5-10.14-15)
REFREN: Pan nie odrzuca ludu wybranego

Depczą Twój lud, o Panie,
uciskają Twoje dziedzictwo,
mordują wdowę i przybysza,
zabijają sieroty.

Mówią: "Pan tego nie widzi,
nie dostrzega tego Bóg Jakuba".
Zrozumcie to, głupcy w narodzie,
kiedy zmądrzejecie bezrozumni?

Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił,
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy,
który ludzi naucza mądrości?

Pan bowiem nie odpycha swego ludu
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd zwróci się ku sprawiedliwości,
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

(Mt 11.25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa
objawiłeś prostaczkom.

(Mt 11,25-27)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani
Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.Komentarz

"Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i
ten, komu Syn zechce objawić" - to zdanie z dzisiejszej Ewangelii w
zwięzły sposób wskazuje na szczególną więź łączącą Jezusa z Bogiem Ojcem.
Miłość pomiędzy nimi jest tak wielka, że chce się udzielać, dlatego Ojciec
posyła Syna, który za nas ofiarowuje swoje życie. Ich wzajemna bliskość
przekracza granice śmierci i przezwycięża ją, wskazując nam drogę do pełni
życia: ufne powierzenie siebie Bogu Ojcu, którego miłość jest wszechmocna.
Możemy tego doświadczyc, będąc dzięki Chrystusowi włączeni w Jego relację
z Ojcem.

Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 59O obliczu Boga pisze do nas w dzisiejszym rozważaniu ks. Sylwester Matusiak. „Od 10 kwietnia do 23 maja tego roku można było w turyńskiej katedrze oglądać płótno, w które zwinięte było ciało Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża i złożeniu do grobu. Papież Benedykt XVI w przeddzień wystawienia tej relikwii na widok publiczny mówił: Wystawienie Całunu Turyńskiego będzie szczególną okazją do kontemplowania tego tajemniczego Oblicza, które w ciszy przemawia do ludzkich serc. Ok. 2 miliony pielgrzymów i ciekawskich turystów mogło zobaczyć oblicze utrwalone na tym płótnie. Oprócz tego wizerunku ogromnym zainteresowaniem cieszy się od kilku lat odbicie twarzy Pana Jezusa na chuście w Manopello.

Jednak wizerunek Pana Jezusa namalowany słowem Ewangelistów jest dla nas najważniejszy i zawiera najwięcej szczegółów. Przyglądając się temu portretowi Pana Jezusa widzimy zarazem oblicze Ojca: Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Jezus Chrystus przez całe swe życie objawiał światu oblicze Boga Ojca. A jest to oblicze miłości i miłosierdzia. Pan Jezus z troską pochyla się nad każdym człowiekiem, nikogo nie potępia, daje nadzieję i przemienia serca. W mowach Jezusa Ojciec jawi się jako źródło wszelkiego dobra, jako wzorzec dla prawego („doskonałego”) człowieka. Miłość posuwająca się „aż do końca”, której Pan dopełnił na Krzyżu w modlitwie za swych nieprzyjaciół, ukazuje nam istotę Ojca. On jest tą Miłością – pisze Benedykt XVI w książce „Jezus z Nazaretu”.

W Jezusie Chrystusie niewidzialny Bóg stał się dla nas widzialny i poznawalny. Poznawalny nie tylko rozumem, ale poprzez osobiste doświadczenie, doświadczenie Jego miłości, obecności, przebaczenia, ratunku i pomocy.

Boga nikt nigdy nie oglądał, Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca o Nim pouczył – napisze św. Jan w Prologu swojej Ewangelii. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.”kś.P.Brząkalik


>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/14/2010 7:05:11 AM
CZYM JEST SŁOWO BOŻE

..Ci, którzy znają swojego Boga, będą mocni i będą działać” ( Dn 11,32)

Bóg stworzył niebo i ziemię swoim Słowem. Kiedy mówił, stworzył coś z niczego przez moc swojego Słowa. Bóg jako Stwórca nie tylko powołał świat do bytu, ale wszystko podtrzymuje mocą swego Słowa. Właśnie z tego powodu możemy wierzyć Bogu, że będzie czynił nowe rzeczy dzisiaj. Nawet w drobnych sprawach naszego codziennego życia.

Słowo Boże ma potężną moc – moc nad wieloma rzeczami, między innymi nad depresją. Jest jedynym czynnikiem w całym stworzeniu, które może przeniknąć serce człowieka. Nic innego nie może rozdzielić duszy człowieka od jego ducha, dopóki Słowo Boże nie przeniknie naszego życia, nasz duch zdominowany jest przez duszę. Jest ono jak tchnienie Boże pochodzące z serca samego Boga, dlatego jest pełne mocy i wypełnia Jego zamysły.

Apostoł Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3,16-17 (Słowo Życia) podaje definicję Słowa Bożego:

„Cała Biblia została napisana pod natchnieniem Boga, jest bezcennym źródłem poznania prawdy i zrozumienia, co w naszym życiu jest złe. Naprowadza nas na właściwą drogę i pomaga postępować zgodnie z Bożą wolą. On sam ją nam darował, by nas wychować i uzdolnić do dobrego życia, pożytecznego dla wszystkich ludzi.”

Biblia jest czymś więcej niż tylko Księgą do studiowania. Jest Księgą, którą trzeba stosować. Musimy codziennie poświęcać trochę czasu na studiowanie Słowa, uczenie się go na pamięć, a następnie zastanowienie się: „Jak dzisiaj mogę to zastosować w swoim życiu?” Jeśli na przykład Biblia mówi, byśmy się

o nic nie martwili, powinniśmy pomyśleć: „Panie, co to oznacza? Jak mogę przeżyć dzień dzisiejszy i o nic się nie martwić? W jaki praktyczny sposób mogę to zrobić? Proszę Cię o pomoc i prowadzenie”. Chrystus powiedział:

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Kluczem do zmiany naszego życia i pokonania problemów dzięki Słowu Bożemu jest kochanie, studiowanie i rozważanie tego Słowa. Nic nie pomoże bardziej w pokonaniu problemów życiowych niż spędzanie długich godzin na rozważaniu Słowa Bożego. Prorok Jeremiasz powiedział, że gdy otrzymywał słowa Boże, pochłaniał je i stawały się one dla niego rozkoszą i radością jego serca (Jr 15,16).

Słowo Boże posiada przeogromną moc, ponieważ jest to głos Boży. Bóg mówi do nas po to, abyśmy byli posłuszni temu, co On powiedział i czynili Jego doskonałą wolę. Posłuszeństwo w tym będzie nagrodzone. Dlatego powinniśmy traktować poważnie to, co mówi Bóg. Gdy nauczymy się rozmyślać nad Słowem Bożym, nasze umysły staną się bardziej zdyscyplinowane, będziemy w stanie lepiej oddzielić błahe rzeczy od ważnych, od własnych myśli i uczuć.

Kiedy żyjemy Słowem, to staje się ono dla nas tym, czym mówi, ze jest. Gdy je przyjmujemy wpływa na nas i osiąga Boże cele.

Jeśli jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu i żyjemy nim, będziemy mieli udział w obietnicach Słowa Bożego, ponieważ jest pełne nadziei i daje nam zbawienie, abyśmy żyli przez wiarę, a nie w grzechu.

Nieznajomość Pisma Świętego prowadzi do ogólnej duchowej ignorancji

(2Tm 2,15). Każdy, kto chce dokładnie słyszeć jak Bóg do niego mówi, powinien rozpocząć od studiowania Pisma Świętego, gdyż jest to najważniejsze źródło objawienia. Na stronicach Biblii znajdujemy: miłość Bożą, przebaczenie grzechów, przepisy do życia podobającego się Bogu, a także wiele pozytywnych przykładów Bożych bohaterów oraz ludzi, którzy są dla nas ostrzeżeniem z powodu ich nieposłuszeństwa wobec Boga.>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/14/2010 8:45:59 PM
CZYTANIA NA 15 LIPCA


Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

(Iz 26,7-9.12.16-19)
Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego.
Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię
Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w
nocy, duch mój - poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na
ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam
pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał! Panie, w ucisku
szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak
brzemienna, bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu,
takimi myśmy się stali przed Tobą, o Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z
bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie
przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich
trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja
jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.


(Ps 102,13-15-21)
REFREN: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki,
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi,
bo nastała pora, byś się nad nami zmiłował.

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie,
żalem ich przejmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
przyczyni się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to pisać dla przyszłych pokoleń,
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby uwolnić skazanych na śmierć.

(Mt 11,28)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię.

(Mt 11,28-30)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemię lekkie.
Komentarz


Nierzadko zdarza się, że rozwój intelektualny dokonuje się za cenę
postawienia daleko w tyle swojego serca.
Poznajemy prawdy, zdobywamy
wiedzę (nawet w dziedzinie religijnej), a zapominamy, że ścieżka
sprawiedliwego jest prosta i nazywa się miłością. Wspominany dziś św.
Bonawentura (ok. 1218-1274), doktor Kościoła, wskazuje nam drogę harmonii
między wiedzą a sercem. Jego żarliwe szukanie Boga i powierzenie się Jemu
sprawiło, że w przedziwny sposób umiał on połączyć pasję uprawiania nauki
z gorącą miłością, życie czynne z kontemplacją. Módlmy się dziś za jego
wstawiennictwem, abyśmy i my posiedli tę mądrość serca, która poprowadzi
nas prostą ścieżką miłości.


Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 64-65Jezus mówi do ludzi, którzy dźwigają wielkie i nienawistne ciężary i którzy niepotrzebnie pocą się pod nimi: Przyjdźcie do Mnie (…), a Ja was pokrzepię. Jak może ulżyć ciężarom grzechów, jeśli nie przez ich odpuszczenie – św. Augustyn.

Posłuchajmy teraz tekstu dzisiejszego komentarza, jaki przygotował ks. Kazimierz Milczarski. „Chrystus nie obiecuje swoim uczniom, że umniejszy im trosk czy cierpień. Wręcz przeciwnie – obarcza ich dodatkowym ciężarem krzyża. A jednak tego ciężaru nie da się w żaden sposób porównać z żadnym innym. Ciężar grzechu uśmierca każdego, na kim spocznie. Natomiast krzyż dźwigany w imię dobra, dźwigany dla kogoś – to jedyna ścieżka wiodąca do źródeł życia, wolności i szczęścia.

Ewangelia odsłania nam pragnienie Pana Jezusa. On chce, ażeby szczęście Jego uczniów stało się udziałem spracowanych i uciśnionych (cierpiących). Chrystus zaprasza ich do siebie, chce im przynieść pociechę i pokrzepienie. Wzywa ich do podjęcia swojego jarzma, czyli przyjęcia Ewangelii, jej wymogów (stylu chrześcijańskiego życia). Wzór tego życia mają w Nim. Jest cichy i pokorny. Naśladowanie tych cnót zapewnia pokój wewnętrzny i przeświadczenie, że brzemię nauki Jezusa niesie ze sobą błogosławieństwo i radość.

Potrzeba nam systematycznej pracy nad sobą, otwarcia się na drugich, aby skorzystać z ich dobrej rady czy życzliwości. Wypracowanie takiej postawy jest niewątpliwie dodawaniem nowego ciężaru, jarzma, ale równocześnie pomniejsza ciężar życia. Staje się więc prawdziwym pokrzepieniem i co najważniejsze – wszystko nabiera sensu w wymiarach wieczności.

Właśnie na drodze krzyża osiągamy szczęście i dalekosiężny cel. Pan Bóg często dopuszcza by ci, których kocha, zmagali się z trudnościami. Wszystko po to, aby wydali jeszcze większe owoce. Ale nigdy nie pozostawia nas samych: Pan Jezus zawsze jest przy swoich uczniach, zwłaszcza, gdy odczuwają ciężar życia. Pamiętajmy o tym podczas każdej Eucharystii, w której Zbawiciel składa w ofierze miłosiernemu Bogu Ojcu Siebie – wraz z naszą ofiarą codziennego życia.”Ks.P.Brząkalik>>>>
+0
Klaudia Sara

49
3135 Posts
3135
Invite Me as a Friend
Top 25 Poster
RE: Czytania na każdy dzień z komentarzem
7/16/2010 9:29:39 AM
CZYTANIA NA 16 LIPCA

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

(Iz 38,1-6.21-22.7-8)
W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn
Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: Tak mówi Pan: Rozporządź domem
twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do
ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: Ach, Panie, wspomnij na to,
proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że
czyniłem to, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie.
Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: Idź, by oznajmić
Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją
modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz do
świątyni Pańskiej. Oto dodam do twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie
i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem.
Powiedział też Izajasz: Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a
zdrów będzie! Ezechiasz zaś rzekł: Jaki znak upewni mię, że wejdę do
świątyni Pańskiej? Izajasz odrzekł: Niech ci będzie ten znak od Pana, że
spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: Oto ja cofnę cień wskazówki zegarowej
o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze
Achaza. I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło.

(Ps: Iz 38,10-12.16)
REFREN: Pan mnie zachował od unicestwienia

Mówiłem: "W połowie dni moich
muszę odejść;
w bramach Otchłani odczuję
brak reszty lat moich".

Mówiłem: "Nie ujrzę już Pana
na ziemi żyjących,
nie będę patrzył na nikogo
spośród mieszkańców tego świata.

Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie
jak namioty pasterzy.
Zwijam jak tkacz moje życie,
On mnie odcina od nici.

Nad którymi Pan czuwa, ci żyją,
wśród nich dopełni się życie mego ducha.
Uzdrowiłeś mnie, Panie,
i żyć dozwoliłeś".

(J 10,27)
Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

(Mt 12,1-8)
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc
głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu:
Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im
odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego
towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie
było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie
czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni
spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego
niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia
niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest
Panem szabatu.
Komentarz


Maryja w konkretnym czasie i miejscu dała Bogu osobistą odpowiedź na Jego
wezwanie. Także my odpowiadamy Bogu na Jego słowo w konkretnym tu i teraz.
Każdy z nas ma swoją Górę Karmel, miejsce, gdzie Bóg się nam objawia, mówi
do nas i przyjmuje nasze prośby. Patrząc na Matkę Bożą, na Jej życie,
możemy od Niej uczyć się bezbrzeżnego zaufania Bogu, który zawsze będąc
nieskończenie większy i lepszy niż nasze wyobrażenia o Nim, nieustannie
gotów jest udzielać nam swego miłosierdzia.


Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 68


Dziś trochę myśli ze strony: zbawieniewiara.com.: „W tych słowach Pan Jezus wywyższa miłosierdzie ponad prawo, które żąda ofiary. Za grzech Prawo Boże domagało się ofiary, a domaga się tam, gdzie nie ma zasługi miłosierdzia. Gdzie nie ma miłosierdzia tam musi być ofiara. A gdzie nie ma miłości tam jest potępienie. Prawo zabija miłość bez miłosierdzia, natomiast miłosierdzie ratuje miłość przed prawem. Dlatego Pan Bóg pragnie miłosierdzia a nie ofiary.
Kto nie praktykuje miłosierdzia, miłosierdzia nie dostąpi i on sam stanie się na koniec ofiarą potępienia. Zbawienie jest aktem miłosierdzia Bożego wobec nas grzeszników na wskutek żalu za grzechy, którzy dostąpiliśmy miłosierdzia po to, aby umrzeć dla grzechu i dla prawa i aby odtąd żyć według miłosierdzia Bożego. Na tym polega zbawienie, że kto nosi miłosierdzie Boże w sobie, ten już nie podlega prawu. O tym pisze apostoł Paweł do Rzymian:
Grzech bowiem nie powinien nad wami panować, bo nie znajdujecie się już pod Prawem, lecz pod łaską. Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Prawem lecz pod łaską? Ależ nigdy. Czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami: Czy to grzechu, który wiedzie ku śmierci czy też posłuszeństwa Bogu, które zapewnia sprawiedliwość?
Kto żyje pod prawem łaski ,ten już nie podlega prawu, bo łaska, czyli miłosierdzie rządzi jego postępowaniem, pełnym miłości Boga i bliźniego i taki człowiek już nie grzeszy, bo miłość i sprawiedliwość Boża jest jedyną mocą i motywacją jego życia. On już nie żyje dla siebie, ale dla Tego, Który za niego został ukrzyżowany Jezusa Chrystusa, Który był i jest źródłem miłosierdzia - wody życia, która daje życie wieczne.”
I jeszcze krótka refleksja ks. Tomasza Delurskiego. „Dać biednym serce. Jeśli zapytasz, kto jest tym biednym, usłyszysz opowie ść o człowieku, który schodził z Jerycha. Chcesz miłosierdzia niż ofiary… Emmanuel Levinas mówił, że twarz drugiego domaga się ode mnie wszystkiego i ma do tego prawo. Trudno często zobaczyć, że tego miłosierdzia potrzebuje sam Chrystus… szczególnie, gdy jest chory, samotny, nagi. Ta twarz Boga człowieka, której nie potrafił się oprzeć Mateusz, przychodzi zazwyczaj nie w czas. To jest miłosierdzie, dawanie siebie Chrystusowi w drugim człowieku, kiedy nie ma na to czasu, ochoty, gdy uczucia krzyczą, że nie warto. Mateusz nie kalkulował, nie wyliczał, nie było nawet czasu na złożenie wymówienia. On wstał i poszedł za Nim. „Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia… Gdybyśmy zrozumieli…”
ks. Piotr Brząkalik


Posłuchaj Ewangelii na stronie radia eM

>>>>
+0


My Links

Search for People

Enter part of a name below to search our members.

Advanced